*Head Office Bhopal
Jitendra Singh
jitendra@teslaindia.co
+91 9755557703

*Exports
N Gopalan
gopalan@teslaindia.co
+91 99930 55536

*M P Region
Yasir Farooque
yasir@teslaindia.co
+91 70241 20460

*Northern Region (New Delhi)
Abhishek Jayswal
abhishek@teslaindia.co
+91 94257 45385

*North East Region (Kolkata & Assam)
Niher Ranjan Paul
niherpaul@teslaindia.co
+91 97487 53616

*Western Region

**Mumbai & Pune
Shailesh karnani
3wmpowerproducts@gmail.com
+91 99670 14407

**Nagpur & Raipur
S Thakre
sthakre@teslaindia.co
+91 73899 05881

**Gujarat
Dr Ashish Srivastava
ashish_srivastava@teslaindia.co
+91 70241 99441

*Souther Region (Chennai & Bangalore)
S Narasimham
narasim.72@gmail.com
+9194440 28347